This document was not translated into English. Primary language content follows (sk):

Komanditná spoločnosť

- obchodná spoločnosť s dvomi druhmi spoločníkov – komanditistami a komplementármi. Komanditisti sa podieľajú na podnikaní spoločnosti kapitálovo – vkladom – a ručia za záväzky spoločnosti do výšky svojho nesplateného vkladu. Komanditisti majú postavenie podobné ako spoločníci verejnej obchodnej spoločnosti a ručia za záväzky spoločnosti celým svojím majetkom.

Skratky:

k.s.

kom. spol.

 

Oprávnenie na podnikanie:

  • zápis v Obchodnom registri

Požiadavky na jeho získanie:

  • Spoločenská zmluva uzavretá medzi minimálne jedným komanditiskom a jedným komplementárom (môžu nimi byť fyzické a/alebo právnické osoby), ktoré sú plne spôsobilé a fyzické osoby aj bezúhonné rovnako ako f.o. - podnikateľ
  • Oprávnenie na podnikanie podobne ako u f.o. - podnikateľa
  • Právo užívať nehnuteľnosť, ktorá bude sídlom spoločnosti (nemôže byť P.O.Box)
  • Povinnosť komanditistu vložiť vklad minimálne vo výške 10.000,- Sk, a to v lehote určenej v Spoločenskej zmluve, inak bez zbytočného odkladu po zápise spoločnosti v obchodnom registri. Nepeňažný vklad musí byť splatený pred vznikom spoločnosti (t.j. jej zápisom v OR).
  • Poplatok za zápis v obchodnom registri vo výške 10.000,- Sk + poplatky za vydanie osvedčení na podnikanie a notárske poplatky za overenie podpisov

Povinné orgány:

  • Štatutárny orgán, ktorým sú jeden, viacerí alebo všetci komplementári.

 

Fyzická osoba - podnikateľ

Verejná obchodná spoločnosť

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Akciová spoločnosť

Organizačná zložka zahraničnej osoby