This document was not translated into English. Primary language content follows (sk):

Akciová spoločnosť

- obchodná spoločnosť založená jedným alebo viacerými akcionármi. Jej základné imanie tvoria akcie s určitou menovitou hodnotou. Akcionári neručia za záväzky spoločnosti.

- verejná

- ktorej akcie (všetky alebo časť) boli vydané na základe verejnej výzvy na upisovanie akcií alebo ktorej akcie prijala Burza cenných papierov na obchodovanie na trhu cenných papierov.

Skratky:

a.s.

akc. spol.

 

Oprávnenie na podnikanie:

Podmienky na jeho získanie: 

Povinné orgány:

  • Valné zhromaždenie (tvorené akcionármi)
  • Predstavenstvo ako štatutárny orgán (jedna alebo viac fyzických osôb, ktoré nemusia byť akcionármi)
  • Dozorná rada (minimálne tri fyzické osoby, ktoré nesmú byť členom predstavenstva, prokuristom alebo osobou oprávnenou konať za spoločnosť podľa zápisu v obchodnom registri.

 

Fyzická osoba - podnikateľ

Verejná obchodná spoločnosť

Komanditná spoločnosť

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Organizačná zložka zahraničnej osoby