"Desatoro" pri zadávaní prekladu:

 1. Nie každý, koho poznáte ako vynikajúceho tlmočníka, je aj výborný prekladateľ a naopak.
 2. Profesionálny prekladateľ prekladá len z cudzieho do rodného jazyka.
 3. Vysoká cena za preklad neznamená jeho vysokú kvalitu.
 4. Vytvárajte si vlastný glosár.
 5. Na kvalitný preklad si vyhraďte dostatok času.
 6. Poskytnite prekladateľovi konzultácie.
 7. Prekladateľ má otázky? Znamená to jeho profesionálny prístup.
 8. Obsah a rozsah textu na preklad vopred dôkladne zvážte.
 9. Nezabúdajte na korektúru.
 10. Preklad je považovaný za autorské dielo.

 1. Nie každý, koho poznáte ako vynikajúceho tlmočníka, je aj výborný prekladateľ a naopak.
  Preklad a tlmočenie sú odlišné činnosti. Prekladateľ píše, tlmočník hovorí. Profesionáli v orgánoch EÚ nikdy tieto dve profesie "nemiešajú", t.j. prekladateľ nemôže pracovať ako tlmočník a naopak. Výnimky sú vzácne.
  Prekladateľstvo je samostatné povolanie!


 2. Profesionálny prekladateľ prekladá len z cudzieho do rodného jazyka.
  Vzhľadom na postavenie slovenčiny ako jazyka malého, 5 miliónového národa, to zrejme nebude v praxi dobre možné uplatniť. Znova sa však odvoláme na profesionálov z orgánov EÚ, ktorí len výnimočne zadajú preklad z rodného do cudzieho jazyka skutočne dobrým bilingválnym jedincom, ktorí sú zároveň dobrými prekladateľmi. Ak už nemáte inú možnosť, odporúčame Vám dať ešte preklad prečítať rodenému hovorcovi jazyka (korektorovi), do ktorého sa preklad urobil. Agentúry Vám už dnes vo väčšine prípadov túto službu poskytnú v cene prekladu.

 3. Vysoká cena za preklad neznamená jeho vysokú kvalitu.
  Platí však aj to, že príliš nízka cena tiež nezaručuje kvalitu. Preklady dôležitých, najmä právnych dokumentov, nezadávajte študentom, učiteľom jazyka alebo osobám, ktoré ho ovládajú, neštudovali však odbornú špecializáciu "prekladateľstvo". Znova opakujeme - Prekladateľstvo je samostatné povolanie!
  Cena prekladu závisí od náročnosti a rozsahu textu, obvyklé sú ceny za 1 normovanú stranu, t.j. stranu s 30 riadkami po 60 úderov na riadok. K tomu sa pridávajú náklady agentúry, cez ktorú o preklad žiadate, ak neoslovíte priamo prekladateľa. Agentúra si účtuje výber prekladateľa alebo prekladateľov, kontrolu kvality prekladu, korektúru, prípadne iné administratívne činnosti spojené so zložitosťou zadaného prekladu. Odporúčame Vám dohodnúť sa vopred, čo odmena agentúry obsahuje, aby ste nakoniec nespracovávali prípadné doplnenie Vášho glosára (bod 4) alebo doplnenie textu (záver bodu 8) sami.
  Cena prekladu je závislá aj od toho, či žiadate preklad úradný (môže Vám ho vyhotoviť len súdom menovaný prekladateľ, ktorý má príslušné osvedčenie a tzv. "guľatú pečiatku" - cenu stanovuje osobitný právny predpis) alebo žiadate preklad od prekladateľa alebo agentúry, ktorá takéto oprávnenie nemá, a teda môže na základe živnostenského listu vydaného prekladateľovi ako fyzickej osobe alebo agentúre ako právnickej osobe vykonávať prekladateľskú činnosť, ktorej výsledkom sú preklady nepoužiteľné na oficiálne právne úkony (pred úradmi, súdmi a podobne). Aj takýto preklad Vám však môže na požiadanie po dohode vyhotoviť súdom menovaný prekladateľ.


 4. Vytvárajte si vlastný glosár.
  Glosár alebo slovník výrazov, ktoré používate pre Vašu oblasť činnosti, si začnite vytvárať od prvého prekladu konkrétnych dokumentov spojených s Vašou činnosťou. Často totiž môžete mať pre konkrétne dokumenty alebo veci Vami, Vaším klientom alebo Vaším partnerom zo zahraničia zaužívané výrazy. Váš glosár, ktorého obsah Vám môže na požiadanie pomôcť obsahovo vyplniť alebo dopĺňať prekladateľ, bude slúžiť každému ďalšiemu Vášmu prekladateľovi alebo napr. zamestnancovi, ktorí sa pri jeho použití rýchle zorientujú a pri komunikácii a prekladoch budú používať pre rovnaké veci rovnaké slová. Zabránite tak dezinformácii už v zdroji, priamo u Vás.

 5. Na kvalitný preklad si vyhraďte dostatok času.
  Nezabúdajte, že aj prekladateľ je človek. Na preklad bude potrebovať minimálne toľko času, koľko ste Vy potrebovali na vytvorenie Vášho dokumentu. Preklad nie je len použitie slovníka. Predovšetkým to platí pri preklade odbornom, t.j. preklade odborných, napr. lekárskych, technických, právnych, ekonomických a iných textov.

 6. Poskytnite prekladateľovi konzultácie.
  Okrem toho, že každému novému prekladateľovi ponúknete k práci Váš glosár, uveďte mu pri zadaní prekladu, komu bude preklad určený, akú úroveň a štýl jazyka by mal teda prekladateľ použiť (tiež napr. pri angličtine - použije sa britská, americká?), aké máte požiadavky na grafický výstup prekladu, písmo, osobitné znaky používané v jazyku a podobne. Určite mu tiež osobu (osoby), s ktorými môže konkrétne odborné problémy a otázky konzultovať.
  Náročné odborné texty Vám najlepšie preložia prekladatelia, ktorí poznajú daný odbor, z ktorého text pochádza. Nie je ľahké takého prekladateľa nájsť.
  Aj stálemu prekladateľovi alebo tímu prekladateľov, s ktorými už dlhšie spolupracujete, sa však nezdráhajte objasniť napr. organizačnú stránku Vašej činnosti, Vaše zámery a ciele pri konkrétnom projekte.


 7. Prekladateľ má otázky? Znamená to jeho profesionálny prístup.
  Pýtajúci sa prekladateľ nie vždy znamená neznalého prekladateľa. Práve naopak, ak Vás chce navštíviť, pýta si glosár alebo osoby - odborníkov rozumejúce cieľovému jazyku, s ktorými môže konzultovať či iné podrobnosti súvisiace s cieľmi spojenými s prekladaným dokumentom, je to profesionál. Musí však poznať základnú terminológiu odboru, z ktorého je prekladaný text, a to vo východiskovom aj cieľovom jazyku a význam týchto termínov. Nemal by sa u Vás učiť základy odboru, ak s tým sami nesúhlasíte alebo sa na tom vopred nedohodnete.

 8. Obsah a rozsah textu na preklad vopred dôkladne zvážte.
  Premyslite si, komu bude preklad adresovaný, koľko strán textu si vyžaduje, čo z obsahu možno a čo nie vypustiť. Vhodné je text upraviť do zrozumiteľnej podoby napr. grafmi, fotografiami, použiť medzinárodne známe výrazy, termíny, odkazy alebo vypustiť čisto národné výrazy, slovné spojenia a podobne, ktoré sa budú len ťažko prekladať.
  Pred zadaním prekladu sa rozhodnite, či Vám postačí informatívny preklad, alebo budete potrebovať preklad úradný a pod. Ideálne je zadať na preklad až konečnú verziu textu. Prípadné doplnenia alebo zmeny, ich preklad a umiestnenie v texte zaťažujú aj prekladateľa aj Vás. Znova sa totiž treba vrátiť k obsahu textu, používaným termínom, ktoré musia byť pre celý text jednotné a pod. Často práve zmeny na poslednú chvíľu môžu spôsobiť veľa chýb.


 9. Nezabúdajte na korektúru.
  Ak Vám jazykovú korektúru prekladu nezabezpečí agentúra, dbajte na ňu Vy sami! Najmä odborné texty odporúčame konzultovať s niektorým z Vašich odborníkov, ktorý pozná aj terminológiu a hovorí cieľovým jazykom prekladaného textu. Texty používané na uverejnenie v tlači alebo napr. na obaloch výrobkov musia byť v súlade s právnymi predpismi, dbajte na to.

 10. Preklad je považovaný za autorské dielo.
  Pokiaľ ste si v zmluve s agentúrou alebo prekladateľom nevymienili prevod práv k prekladu v plnom rozsahu, máte právo použiť preklad len tak, ako Vám bol odovzdaný, predovšetkým nemáte právo ho dať k dispozícii inému prekladateľovi "pre inšpiráciu" (máte predsa glosár - viď bod 4) alebo robiť do prekladu zásahy formou zmien preložených viet bez konzultácie a súhlasu prekladateľa. Nekvalitný preklad máte možnosť reklamovať.