Verejná obchodná spoločnosť

- obchodná spoločnosť s minimálne dvomi spoločníkmi podnikajúcimi pod spoločným menom. Spoločníci ručia za záväzky spoločnosti spoločne a nerozdielne celým svojím majetkom.

Skratky:

  • v.o.s.
  • ver. obch. spol.
  • Priezvisko spoločníka a spol.

 

Oprávnenie na podnikanie:

 

Požiadavky:

  • Spoločenská zmluva uzavretá medzi minimálne dvomi spoločníkmi (fyzickými a/alebo právnickými osobami), ktoré sú plne spôsobilé a bezúhonné rovnako ako f.o. - podnikateľ
  • Oprávnenie na podnikanie podobne ako u f.o. - podnikateľa
  • Právo užívať nehnuteľnosť, ktorá bude sídlom spoločnosti (nemôže byť P.O.Box)
  • Bez povinnosti vkladu spoločníkov do spoločnosti
  • Poplatok za zápis v obchodnom registri vo výške 10.000,- Sk + poplatky za vydanie osvedčení na podnikanie a notárske poplatky za overenie podpisov

Povinné orgány:

  • Štatutárny orgán, ktorým sú jeden, viacerí alebo všetci spoločníci.

 

Fyzická osoba - podnikateľ

Komanditná spoločnosť

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Akciová spoločnosť

Organizačná zložka zahraničnej osoby