UPOZORNENIE: tieto stránky nemajú za cieľ poskytnúť komplexný prehľad zmien právnych predpisov. Slúžia na informovanie a získanie prehľadu podnikateľským subjektom. Ak naše stránky poskytujú komentáre, predstavujú názor ich autorov a nemusíte s nimi súhlasiť.

ČO NOVÉ PRINÁŠA SLOVENSKÁ LEGISLATÍVA

V MESIACI MÁJ 2004?

(znenia predpisov nájdete v Zbierke zákonov)

POĽNOHOSPODÁRSTVO

          Vláda SR účinnosťou od 1. mája 2004 stanovila aproximačným nariadením č. 280/2004 Z.z. podmienky a požiadavky na množiteľský materiál viniča, požiadavky na vlastnosti a kvalitu množiteľského materiálu viniča, požiadavky na výrobu množiteľského materiálu viniča, podmienky jeho uvádzanie do obehu a výkonu kontroly dovezeného množiteľského materiálu viniča, ako aj podrobnosti o obaloch na tento materiál, ich označovaní a uzatváraní. Nariadenie upravuje aj spôsob a rozsah výkonu kontroly kvality množiteľského materiálu viniča uvádzaného do obehu. Množiteľský materiál viniča vyrábaný a vyvážaný do iných krajín ako členských štátov EÚ nemusí spĺňať podmienky tohto nariadenia, ale zmluvy s krajinou, pre ktorú je vyrábaný a do ktorej je vyvážaný.

          1. májom 2004 nadobúda účinnosť aj aproximačné nariadenie vlády č. 281/2004 Z.z., ktoré upravuje druh zemiakov, ktorého odrody povinne podliehajú konaniu o registrácii odrody podľa ustanovenia § 3 ods. 1 zákona o odrodách a osivách a ktorých sadivo musí pri výrobe a uvádzaní do obehu spĺňať podmienky a požiadavky stanovené uvedeným zákonom a týmto aproximačným nariadením. V nariadení sú upravené aj požiadavky na vlastnosti a kvalitu sadiva zemiakov, na výrobu sadiva zemiakov a podmienky pre dodávateľov na sledovanie a kontrolu ich kvality a zdravotného stavu, ich uvádzania do obehu, výkonu kontroly ich uvádzania do obehu a dovozu, ako aj podrobnosti o ich obaloch, označovaní týchto obalov a ich uzatváraní. Aj v tomto prípade ide o nariadenie, ktoré sa vzťahuje na výrobu, vývoz a dovoz v rámci členských štátov EÚ. Obdobne je upravený aj režim uvádzanie osív obilnín do obehu. Konkrétne podmienky v tejto oblasti s účinnosťou od 1.5.2004 stanovuje nariadenie vlády SR č. 287/2004 Z.z.

         Nariadením vlády č. 290/2004 Z.z. sa od 1. mája zakazuje použitie látok uvedených v zozname podľa Prílohy č. 1 tohto nariadenia v prípravkoch na ochranu rastlín. Ak na prípravky s takýmito látkami boli vydané povolenia do 30.4.2004, strácajú 1. májom 2004 platnosť. Od tohto dátumu ich Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky nesmie vydávať ani im predlžovať platnosť. Výnimky je možné udeliť len v súlade s právnymi aktmi ES a EÚ a podliehajú zverejneniu vo Vestníku MP SR.
Prípravky na ochranu rastlín s obsahom
čo i len jednej látky uvedenej v Prílohe č. 1 nariadenia č. 290/2004 Z.z. nesmú byť po 1. máji 2004 používané a ich držitelia majú povinnosť ich vrátiť držiteľovi registrácie na tieto prípravky, dovozcovi alebo nimi poverenej osobe, v lehote najneskôr do 31. októbra 2004. Zneškodnenie musí byť po vrátení uskutočnené najneskôr do 1. mája 2005.


POTRAVINÁRSTVO

          Od 1. mája 2004 dochádza k zmene nariadenia vlády SR požiadavkách v záujme ochrany zdravia ľudí pri produkcii a uvádzaní čerstvého mäsa na trh. Obmedzenia, ktoré ukladajú všeobecné ustanovenia Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre maloobchodný predaj mäsa z nepárnokopytníkov však platia popri platnosti tejto úpravy. V novelizácii nariadenia sú upravené aj podrobnosti k možnosti získania dočasného schválenia Štátnou veterinárnou a potravinovou správou prevádzkarni, ktorá žiadala o zaradenie do prechodného obdobia. Dočasné schválenie je však možné od 1.5.2004 do zmeny rozhodnutia Európskej komisie, ktorou sa takáto prevádzkareň vyčiarkne zo zoznamu prevádzkarní zaradených v dodatočnom limitovanom prechodnom období. Ak by rozhodnutie Európska komisia nevydala, najdlhšie je dočasné schválenie možné vydať, resp. bude platné max. do 30.4.2005.

          V súvislosti so živočíšnou výrobou upozorňujeme aj na sadzobník poplatkov za vykonávanie veterinárnych inšpekcií a kontrol pri prehliadkach pri zabíjaní zvierat a získavaní mäsa z nich, rozrábaní, skladovaní a dovoze mäsa, produkcii a uvádzaní produktov rybolovu na trh, dovoze týchto produktov z krajín mimo EÚ, živých zvieratách a produktoch živočíšneho pôvodu a dovoze živých zvierat, ktorý sa vydáva nariadením vlády SR č. 289/2004 Z.z.

          Od 1. mája 2004 sa mení a dopĺňa aj režim zdravotných požiadaviek na výrobu a uvádzanie surového, tepelne ošetreného mlieka a mliečnych výrobkov na trh. Stáva sa tak aproximačným nariadením vlády č. 284/2004 Z.z. Ministerstvu zdravotníctva sa týmto nariadením dáva možnosť vypracovať v súlade s požiadavkami Európskych spoločenstiev zoznam výrobkov vyrobených zo surového mlieka. Okrem iného sa tiež upravujú podmienky uvádzania do obehu mlieka a mliečnych výrobkov vyrobených pred 1. májom 2004 – je ich možné distribuovať a musia ostať len na území SR, a aj to len do 31.12.2004. Uvedené neplatí pre mlieko a mliečne výrobky z prevádzkarní schválených na vývoz do EÚ, označených exportnou zdravotnou značkou EÚ, s ktorými možno obchodovať s členskými štátmi EÚ do 31. augusta 2004. Ostatné zmeny a doplnky nájdete priamo v origináli nariadenia vlády SR č. 284/2004 Z.z.


PRACOVNÉ PRÁVO

          účinnosťou od 1. mája 2004 vydáva vláda SR nariadenie č. 286/2004 Z.z., ktorým ustanovuje zoznam prác a pracovísk, ktoré sú zakázané mladistvým zamestnancom, čím dochádza k aproximácii Smernice Rady 94/33/ES z 22. júna 1994 o ochrane mladých ľudí pri práci. Nariadenie ustanovuje v zmysle § 175 ods. 3 Zákonníka práce aj niektoré povinnosti zamestnávateľov pri zamestnávaní mladistvých v ich prevádzkach. Nariadenie v Prílohe č. 1 vymenúva zoznam zakázaných prác a pracovísk so škodlivými fyzikálnymi, biologickými, chemickými faktormi a ich vplyvmi. Ako zakázané sa posudzujú napr. aj procesy pri zabíjaní zvierat na bitúnku, s rizikom zrútenia stavieb, konštrukcií alebo nebezpečenstvom vysokého napätia, ako aj práce so zvýšeným rizikom úrazov alebo vo výškach presahujúcich 1,5 m a nad voľnými hĺbkami. Zamestnávateľ nesmie mladistvého zamestnanca prideľovať napr. aj na práce, pri ktorých existuje riziko, o ktorom možno predkladať, že ho mladistvý zamestnanec nedokáže rozpoznať alebo sa mu vyhnúť, pretože nevenuje dostatočnú pozornosť bezpečnosti pri práci alebo nemá dostatočné skúsenosti alebo odbornú prípravu. Pridelenie na takúto prácu však napr. je možné aj vtedy, ak mladistvý zamestnanec potrebuje absolvovať výkon týchto prác za účelom jeho odbornej prípravy. V takom prípade však musí byť zabezpečená dostatočná ochrana jeho zdravia, a to spôsobom a prostriedkami uvedenými v § 3 ods. 4 nariadenia.


STAVEBNÍCTVO

          1. májom 2004 sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 510/2001 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko. Nariadenie č. 282/2004 Z.z. okrem iného upresňuje pojem stavenisko (je ním aj priestor, na ktorom sa vykonávajú výkopové alebo búracie práce, vrátane prác udržiavacích atď.). Pohybu v blízkosti alebo po plochách z krehkých materiálov, ktorých nosnosť nie je primeraná, je zamestnávateľ povinný zabrániť. Tento a ďalšie nové príkazy a upresnenia k minimálnym bezpečnostným a zdravotným požiadavkám na stavenisko nájdete v citovanom aproximačnom nariadení vlády č. 282/2004 Z.z.

UPOZORNENIE: tieto stránky nemajú za cieľ poskytnúť komplexný prehľad zmien právnych predpisov. Slúžia na informovanie a získanie prehľadu podnikateľským subjektom. Ak naše stránky poskytujú komentáre, predstavujú názor ich autorov a nemusíte s nimi súhlasiť.