UPOZORNENIE: tieto stránky nemajú za cieľ poskytnúť komplexný prehľad zmien právnych predpisov. Slúžia na informovanie a získanie prehľadu podnikateľským subjektom. Ak naše stránky poskytujú komentáre, predstavujú názor ich autorov a nemusíte s nimi súhlasiť.

ZMENY A NOVINKY V SLOVENSKEJ LEGISLATÍVE V MESIACI JÚN 2004

(znenia predpisov nájdete v Zbierke zákonov)

DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO

          NR SR schválením zákona č. 344/2004 Z.z. zo 14. mája 2004 mení s účinnosťou od 1. júla 2004 doterajší zákon č. 237/1991 Zb. v platnom znení o patentových zástupcoch a vydáva nový predpis tomuto slobodnému povolaniu. Nový právny predpis predovšetkým s ohľadom na vstup SR do EÚ harmonizuje podmienky práce patentových zástupcov v rámci Spoločenstva, ktorého súčasťou je aj územie SR, a to napr. tým, že umožňuje zápis do zoznamu patentových zástupcov aj osôb, ktoré nie sú občanmi SR. Súčasne sa však sprísňujú podmienky na možnosť zápisu osoby do zoznamu patentových zástupcov vyžadovaná je minimálne trojročná prax ako asistent patentového zástupcu alebo štvorročná odborná prax v oblasti priemyselných práv. Jednou z ďalších podmienok je aj uzatvorenie poistnej zmluvy o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú činnosťou patentového zástupcu.
         
Zákon upravuje pojem patentového zástupcu Eur
ópskeho spoločenstva, ktorým je občan ktoréhokoľvek členského štátu EÚ s oprávnením na poskytovanie služieb patentového zástupcu samostatne a bez obmedzenia v štáte, v ktorom je registrovaný. Zákon pozná dva typy takýchto zástupcov, ktorí môžu pôsobiť na území SR, a to hosťujúceho a usadeného patentového zástupcu.
         
Zákonom č. 344/2004 Z.z. sa súčasne upravujú zákon o dizajnoch a zákon o ochranných známkach o ustanovenie kladúce za povinnosť slovenskému ÚPV opatriť rozhodnutie Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (OHIM) napr. o zápise ochrannej známky doložkou vykonateľnosti.

VÝROBA

          Nariadením č. 348/2004 Z.z. upravuje vláda SR analytické metódy na kontrolu zloženia kozmetických výrobkov. Znenie nariadenia nájdete tu.

ZDRAVOTNÉ POISTENIE

          Právna úprava zdravotného poistenia zmenená zákonom č. 345/2004 Z.z.účinnosťou od 15. júna 2004 zasahuje aj do oblasti exekučného zákona občianskeho súdneho poriadku – vyníma z exekúcie a výkonu rozhodnutia napr. splatné poistné a poistné, ktoré sa stane splatným v budúcnosti, ako aj poplatok z omeškania, za nesplnenie oznamovacej povinnosti a pokuty (s výnimkami pohľadávok na poistnom špecifikovaných v § 59 zákona), majetok zdravotníckych zariadení obstaraný z prostriedkov poistného, lieky a zdravotnícke pomôcky a ďalšie. Táto nová právna úprava zasahuje aj do už prebiehajúcich konaní – exekúcií alebo výkonu rozhodnutia, ktoré sú súdy povinné zastaviť, ak aj začali pred účinnosťou tejto novely, t.j. pred 15.6.2004, ale postihujú majetok vymenovaný v novom § 54a zákona o zdravotnom poistení. Potrebné je však pripomenúť, že táto nová úprava je len dočasná a platí len do 31.12.2004, nakoľko v nasledujúcom období je predpokladaná účinnosť nových reformných právnych predpisov.

ZMLUVNÉ VZŤAHY S CUDZÍMI ŠTÁTMI

          Oznámením vydaným v Zbierke zákonov dňa 4. júna 2004 informuje Ministerstvo zahraničných vecí o ukončení platnosti medzinárodných zmlúv hospodárskeho charakteru Slovenskej republiky s 33 štátmi a 1 medzinárodnou organizáciou (EZVO), s účinnosťou od 30. apríla 2004. Oznámenie so zoznamom a presnými názvami už neplatných medzinárodných zmlúv nájdete tu.

ŽIVNOSTENSKÉ PODNIKANIE

          Novelou zákona o živnostenskom podnikaní vykonanou zákonom č. 347/2004 Z.z., účinnou od 1. júla 2004 sa upravujú povinnosti podnikateľov podnikajúcich na základe tohto zákona, z ktorých vyberáme:

  1. povinnosť ohlásenia zrušenia prevádzkarne na miestne príslušnom živnostenskom úrade podľa sídla (miesta podnikania) podnikateľa, ako aj podľa miesta, kde sa nachádzala prevádzkareň, a to najneskôr v 15ty deň po jej zrušení,
  2. úpravu obsahu živnostenského oprávnenia, ktoré po jeho právoplatnosti zahŕňa aj oprávnenie na cestnú dopravu nákladu a osôb, ktorá súvisí s vykonávaním živnosti,
  3. poskytovanie údajov zo živnostenského registra nie je poskytovaním informácií v rámci slobodného prístupu k informáciám, pravidlá poskytovania týchto informácií sa spravujú živnostenským zákonom,
  4. úpravu podmienok a konania príslušných úradov a Živnostenskej komory pri uznávaní dokladov o odbornej spôsobilosti zo zahraničia na konkrétne živnosti, ktoré si vyžadujú znalosť slovenskej legislatívy,
  5. doplnené boli remeselné živnosti kachliarstvo, podlahárstvo, čistenie a kontrola komínov.

          Novela živnostenského zákona súčasne novelizuje aj zákon č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v časti kontroly a čistenia komínov a zákon o Komore kominárov.

          Novelizácia zákona o správnych poplatkoch prináša úpravu výšky poplatku za žiadosť o zmenu pozastavenia prevádzkovania živnosti, ktorý je 200,- Sk, za vydanie potvrdenia o povahe a dĺžke praxe v činnostiach, ktoré sú živnosťou, ktorý je rovnako 200,- Sk, za žiadosť o uznanie odbornej spôsobilosti občanov členských štátov EÚ na účely prevádzkovania živnosti v SR, ktorý je 3.000,- Sk a vydanie potvrdenia o tom, že v živnostenskom registri nie je hľadaný zápis, ktorý je 100,- Sk.

UPOZORNENIE: tieto stránky nemajú za cieľ poskytnúť komplexný prehľad zmien právnych predpisov. Slúžia na informovanie a získanie prehľadu podnikateľským subjektom. Ak naše stránky poskytujú komentáre, predstavujú názor ich autorov a nemusíte s nimi súhlasiť.